കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണുകാണൽ | KOODORAAL Short Film 2020 By Kaarthik Shankar

3
23

KOODORAAL Short Film 2020 By Kaarthik Shankar

witten-editing-music & directed by
KAARTHIK SHANKAR

produced by
ELAISSARYL JAIN

cinematography
VIPIN 7ADS

make up
SASI K KALALAYAM

production controller
SANTEE R BAABU

assistant director
ASWIN RAJ

dubbing
RESHMA REGHUNATH & REJITHRA

studio
RAVI’S DIGITAL Eruva

Engineer
KANNAN Ravi’s

introducing
GOPIKA S KUMAR & RESHMA RAMESH

source

23 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here