Balidan || Rajlaxmi || Rakesh ||odia new story || short film || Natia new video

3
34

#rp_timeline #mr_rp #Balidan
👉” ବଳିଦାନ ” ଏକ ନାରୀ ର କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ ଯିଏକି କିଛି ମନ୍ଦବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛି । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ନାରୀ କିପରି ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଉଛି ତାହାହିଁ ଏହି କାହାଣି ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି କାହାଣି ଟି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମନଗଢା ଅଟେ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ । ଯଦି ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେସ କିମ୍ବା କାହାର ଜୀବନୀ ସହିତ ଏହାର ମେଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ । କାହାକୁ କଷ୍ଟଦବା ଆମର ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେ । ଦୈନଦିନ ଜୀବନରେ ସମାଜ ରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ହଁ କାହାଣୀ ର ମୁଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ

👉Featuring – Rupali, Lisu, Babuna, Chandan, Iswar, Tulu, Rakesh
👉Camera – Bikash Rajbanshi
👉Editor – Kumar Rinku
👉Thumbnail – Kumar Rinku
👉 Cinematographer & Screenplay – Niranjan (NH_Creation)
👉Story,Writer,Producer & Director – Rakesh (Mr_Rp)

👉Subscribe and press the bell🔔
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ʟɪᴋᴇ,ꜱʜᴀʀᴇ & ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ

ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ᴏɴ ➡
Facebook 👉https://www.facebook.com/rakesh.panda.1829
Instagram -mr_rp_05
ɴᴏᴛᴇ :⤵

ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ɪᴍᴀɢᴇ /ᴩɪᴄᴛᴜʀᴇ ꜱʜᴏᴡɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʟᴏɴɢ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇꜱᴩᴇᴄᴛᴇᴅ ᴏᴡɴᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴏᴛ ᴍᴇ ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴛʜᴇ ᴏᴡɴᴇʀ ᴏꜰ ᴀɴy ᴩɪᴄᴛᴜʀᴇ ꜱʜᴏᴡᴇᴅ ɪɴ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ. ᴀʟʟ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴜꜱᴇᴅ ᴄᴏᴩyʀɪɢʜᴛ ᴛᴏ ɴʜ ᴇᴅɪᴛꜱ ᴜꜱᴇ ᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇʀᴄɪᴀʟ ᴅɪꜱᴩʟᴀy ᴏʀ ᴇᴅɪᴛɪɴɢ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴩʀᴏᴩᴇʀ ᴀᴜᴛʜᴏʀɪᴢᴀᴛɪᴏɴ ɪꜱ ɴᴏᴛ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ. ᴛʜᴀɴᴋ yᴏᴜ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ᴅɪꜱᴄʟᴀɪᴍᴇʀ :⤵

ᴄᴏᴩyʀɪɢʜᴛ ᴅɪꜱᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ ꜱᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴩyʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976. ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ɪꜱ ᴍᴀᴅᴇ ꜰᴏʀ ” ꜰᴀɪʀ ᴜꜱᴇ ” ꜰᴏʀ ᴩᴜʀᴩᴏꜱᴇ ꜱᴜᴄʜ ᴀꜱ ᴄʀɪᴛɪᴄɪꜱᴍ, ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ , ɴᴇᴡꜱ ʀᴇᴩᴏʀᴛɪɴɢ, ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ, ꜱᴄʜᴏʟᴀʀꜱʜɪᴩ, ᴀɴᴅ ʀᴇꜱᴇᴀʀᴄʜ. ꜰᴀɪʀ ᴜꜱᴇ ɪꜱ ᴀ ᴩᴇʀᴍɪᴛᴛᴇᴅ ʙy ᴄᴏᴩyʀɪɢʜᴛ ꜱᴛᴀᴛᴜᴛᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍɪɢʜᴛ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪꜱᴇ ʙᴇ ɪɴꜰʀɪɴɢɪɴɢ. ɴᴏɴ- ᴩʀᴏꜰɪᴛ,ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴏʀ ᴩᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴜꜱᴇ ᴛɪᴩꜱ ᴛʜᴇ ʙᴀʟᴀɴᴄᴇ ɪɴ ꜰᴀᴠᴏʀ ᴏꜰ ꜰᴀɪʀ ᴜꜱᴇ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ᴛʜᴇ ꜰᴏʟʟᴏᴡɪɴɢ ᴍᴜꜱɪᴄ ʀᴏyᴀʟᴛy ꜰʀᴇᴇ ᴀɴᴅ ɪ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴩᴇʀᴍɪꜱꜱɪᴏɴ ᴛᴏ ᴜꜱᴇ ɪᴛ ᴜɴᴅᴇʀ ᴄʀᴇᴀᴛɪᴠᴇ ᴄᴏᴍᴍᴏɴ ʟɪᴄᴇɴꜱᴇ. ɴᴏ ᴄᴏᴩyʀɪɢʜᴛ ɪɴᴛᴇɴᴅᴇᴅ.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ᴄʀᴇᴅɪᴛ :⤵
ᴍᴜꜱɪᴄ ɪɴ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ɪꜰ ᴜ ᴇɴᴊᴏy ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴀɴᴅ ɢᴇᴛ ᴋɴᴏᴡʟᴇᴅɢᴇ ꜰʀᴏᴍ ᴛʜɪꜱ,
ᴛʜᴇɴ ᴩʟᴢ

🇱 🇮 🇰 🇪 …….☺
🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 …….😘
🇨 🇴 🇲 🇲 🇪 🇳 🇹 …….🤓
🇸 🇺 🇧 🇸 🇨 🇷 🇮 🇧 🇪 …….😇

Wₐᵢₜ ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ɴᴇxᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴀɴᴅ ᴛɪʟʟ ᴛʜᴇɴ ʙyᴇ…
ʟᴏᴠᴇ yᴏᴜ ᴀʟʟ 💙

source

34 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here